Природна забележителност Мъхнатите скали

ащитеният природен обект е обявен със заповед №689 от 22. 07. 1987 г.на КОПС при МС ДР№ 502. Обхваща строго защитена площ от 7, 4 ха. и буферна зона от вековна букова гора под връх Бедек (1488 м.н.в.) на средна възраст над 140 г.
Скалният венец се намира в близост до гр.Плачковци – община Трявна.
Скалните ридове – ритли, както ги нарича народа, са четири - ориентирани в посока югоизток – северозапад. Най – високата им точка е разположена на 1311 м.н.в., а най – ниската на около 900 м.н.в. Между скалните гребени са разположени каменопади, по–малки скални образувания и вековни букови дървета.
Великолепни пейзажи, голяма денивелация, специфичен ландшафт, разнообразен релеф (скални гребени, разломи, сипеи и др.), богат петрографски състав и свързаното с всичко това биологично разнообразие очертават уникалния характер на защитената местност.

Източник: Говермент

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/485_attach_3803_normal.jpg